Kikhenthangna Kiholmo Ding

Kikhenthangna Kiholmo Ding

Kukite ho hi jatlen ho toh te din misim lhom cha ihiuvin, jat neo neo toh te ding in misim tam loi ihiuve. I chen nao kho leh venga jong Chondan phatah tah tam pi inei uvin ahi. Hiche ichondan hou chun ihinkho man dan u apui ho ahi. Ichondan u ijui toh lou teng u leh ihinkho man dan u chel khel jeng ahi. Hinkho khosah dan hi chondan pha jui na chunga kingam ahi.

Kukite chondan pha tam tah lah a khat thu ka hin sei doh nom e. Chondan tampi inei lah uva apha khat chu ahi leh “kikoudan” hi ahi. Kikou dan a konin koi chu koi hiya, koi toh iti kisam kai ti akihe doh thei jin ahi. Kukite kikaitup dan ka khol leh akipam paiding um thei louding khop a hung kichon peh ti aki mu doh in ahi.
In sung khat a kikou dan alhang pin gah ve ma sa leu hen: insung a mipa chu chate ding a “hepa” ahi tan, anu chu chate dinga “he-nu” ahi tai. Moupa dinga ajinu pa chu “Pu” ahin, nu chu “Pi” ti ahi kit e. Mounu dinga ajipa pa chu “He-gang” ahin, ajipa nu chu “He-ni” ahi kit e. Moupa chu mouni nung sang te dinga “Tu-pa” soh kit ahi. Hiche va hi “Ka-pu” kiti leh “Ka-tu” kiti te ni hi chondan ngaina a hung ki lhung jeng ahi.

“Hepu,” tia aki kou teng leh hiche kikou na mina chu mi pu hi na a kona atoh ding kin jouse kiphon doh tha ahi tai. “Ka-tu,” akiti kit leh hiche kikouna a chu tu-te tohding kin leh mopoh na chu kiphon doh tha ahi. He-pu leh Ka-tu tia kikoungal a toh ding kin he lou chu gollui lai hon mimo a ana sim u ahi. Tukhanga vang hi mitmot jeh sanga hetlou jeh hi mai thei jin te.

Hiche insung a Pute-Tute kisam kai na ban a sopi ji nei ho kisam kai dankhat aum kit in ahi. Hiche chu ahi leh “nu-lam” ti ahi kit e. Hiche “nulam” kiti hin insung khat a kona numei jinei jouse chu ajiteu toh insung khat banga akai khom kit ahi. Pute chun achanu teu ji te se se chu apan hu jou leh pan hu thei thei na apan hu ding, asem doh thei aum jong leh asem doh ding ahi. Tute jong chun lang khata Pute a dinga kisam ho chu ajo chan a apan hu diu ahi.

Hiche ngaina kikou na dan ho hi mang them leu hen ichen khomnao vah jong kingailut na leh kikan khomna um tei jin te. Kukite dinga kikan khomna hi kisamkai dan in apoh ahin, hiche kisam kai dan chu ihetthem lou u leh kikai khomna chu um thei lou ding ahi. Tun houbung pawl chomchom hin Pupa ngaina a ina kikan khom dan chu alo khum tan, hichu Pupa te chondan toh jong kitoh lou, Christian Thuhil dih toh jong kitoh lou ahi.

In sung, khosung, vengsunga Pu-tu kikou dan (akikouna min a kona atohdingkin um) hi phate chan mang doh thei kit leu hen hia chun kingailutna leh kikan khomna pun be cheh ding in ka mun ka ahi. Christa Thuhil leh Pu-pa te chondan khan kho aki kal aum pon, ijui toh lou jeh uva kikhen thang na ilah uva um kha ahi bouve. Pu-pa te chondan leh Christa Thuhil jui dih leu hen itabonga kingailutna pung ding hi tam? Chuti leh “kikhenthangna” hi Kuki te insung, khosung leh vengsunga kihol mo leu ding ahi tai.

Nehkholal
USA
October 29, 2010

2 comments to Kikhenthangna Kiholmo Ding

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>