Neng Nei Cing Thudohna

Ci Cing Interview

Neng Nei Cing hi Pa Hol Kho Lun leh Nu Ngai Ja Hat chanu tah pen ahi. Neng Nei Cing @ Ci Cing hi Tuidimjang khoa cheng ahin, Bokkan a school ana kai je. In sung hatsat jeh in, school phaten ana kai jou poi.

Kum 2010 kum chun mailama miching mipil hi nom nan, Yangon a Hope Boarding School a hin jon in ahi. Anu Ngai Ja Hat @ Hat Chan, acha nu Ci Cing school kai ding deisahna, kinem kheh tah in avel vel in pan hu na ahin thum in, Pathen in anucha lhona atao nalhon asang in tun Ci Cing jong Yangon a lekha sim aban jop jing thei jin ahi.

 

1 comment to Neng Nei Cing Thudohna

  • Na kihoulimna hon ka ngai leh kalungthim nasatah in sukha in kahe e. Ci Cing jong mi feltah leh lekha sim ngailutah mi ahi ding katahsan in pachatna sangtah kahin pei. Class 8 simlai khat hitia ahoulimthei hi mifel ahi akilang e. Hung machal peh hon tan!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>