Meithai nu In le gou jouse Mei jin Ka

Meithai nu In le gou jouse Mei jin Ka

Vangset um tah in January 26, 2013; 1:30 pm chun Khumnoi khoa cheng Nu Neng Nei Lhing in le anei agou jouse mei jin aka vam hel jeng e. Amah in kum 2012 leh 2013 sung hin mihem khat din muna thoh jou hoi hi lou hel pul douna leh thohgen thei chom chom tam pi ana toh e.

Nu Neng Nei Lhing leh a jipa Pa Pum Za Pao in Pathen a kon in gou; cha nu kum 5 leng Miss Neng Hoi Kim, chapa kum 1 leh lha 6 leng Mr Thang Kho Gin Mang anei lhon e. Tun Nu Neng Nei Lhin hin nao avop in lha 7 apha tan ahi.

Pa Pum Za Pao hi dam mo jeh hospital mun chom chom a, phat sot pi ana ki jen in, sum le pai tam pi jong ana bei jin ahi. Ahin insung mite leh aman dam ding angai chat vang un, December 23, 2012 chun alei hin kho ana bei tai. A cha nu lhon Miss Neng hoi Kim ma hi March 2012 lai chun ana ha dam mon ahi.

Chule achapalhon Mr Thang Kho Gin Mang jong chu tuisan aka kit in, chujouvin achapa hi khosung mi khat in Bicycle a apoh na-a a khe lhan, January 23, 2013 ni chun a- khut a-kisuh boh kit e.

CIMG7508Vang set na lot lot in, a chai na kheh in, asi lei ya a-kon kah in, a-in nei pu toh kum sot tah-a ahin lam doh lhon, in leh nei le gou jouse leh kum lhunga aki vah nadiuva lhing set chang jouse chu January 26 2013 ni, sun pung 1:30 pm chun MEI yin minute 30 kah in ana ka mang hel tai!

Pul dou lai taha, chanu dam mo, chapa tuisan ka, chapa akhut bong na lai, chule achen na le ge na in, meiyin ka lha ta, aneh ding chang josue mei jin ka vam hel ta, iti hin kho aman diu hi tam? Tao peh a gang taha pan hu ngai ahi tauve.

January 31, 2013 nin Nu Neng Nei Lhing, houbung lamkai Pa Chal Ja Pao leh khosung haosa pu Pa Jam Sei toh KCCM Office a ahung un, pan lah khoma pan hu thei na lampi ngaito khom in ahi.

Aban in tu hapta sung in Saya Then Kho Mang leh Saya Lhun Ja Ngam chu Khumnoi kho a aga che lhon in, Father Ngul Mang leh lamkai ho toh kimutona anei juvin, pan lah khom ding dan leh thing leh man chah choh ding dan ho asei khom uve. Gang tah a achen na in diu sah doh peh ding ngai to ahi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>