Kuki Cultural Committee in Homalin

A Photo with Kuki Cultural Committee in Homalin

Kum 2011 summer chun Kuki te chena Myenigone khopi ka ga phan kho sung a khan tou na chom chom aki mu ben ahi. A deh in kho sung mite damtheina din tui kul khat aki sem peh in ahi. Hiche tuikul semna a khosung . . . → Read More: Kuki Cultural Committee in Homalin